Admirale der Deutschen Marine

Admiral
Adm / ADM
B10/OF-9
Vizeadmiral
VAdm / VADM
B9/OF-8
Konteradmiral
KAdm / KADM
B7/OF-7
Flottillenadmiral
FltlAdm / FADM
B6/OF-6

Stabsoffiziere der Deutschen Marine

Kapitän zur See
Kpt zS / KZS
A16-B3/OF-5
Fregattenkapitän
FKpt / FK
A14/OF-4
Korvettenkapitän
KKpt / KK
A13/OF-3

Hauptleute und Leutnante der Deutschen Marine

Stabskapitänleutnant
StKptLt / SKL
A13/OF-2
Kapitänleutnant
KptLt / KL
A11-A12/OF-2
Oberleutnant zur See
OLt zS / OLZS
A10/OF-1b
Leutnant zur See
Lt zS / LZS
A9/OF-1a

Unteroffiziere mit Portepee der Deutschen Marine

Oberstabsbootsmann
OStBtsm / OSB
A9Z/OR-9
Stabsbootsmann
StBtsm / SB
A9/OR-8
Oberfähnrich zur See
(Offizieranwärter)

OFähr zS / OFZS
A8Z/OR-7b
Hauptbootsmann
HptBtsm / HB
A8Z/OR-7a
Oberbootsmann
OBtsm / OB
A7Z/OR-6
Fähnrich zur See
(Offizieranwärter)

Fähr zS / FRZS
A7/OR-6
Bootsmann
Btsm / B
A7/OR-6

Unteroffiziere ohne Portepee der Deutschen Marine

Obermaat
OMaat / OMT, Oberarm
A6-A7/OR-5c
Obermaat
OMaat / OMT, Schulter
A6-A7/OR-5c
Seekadett
(Offizieranwärter)

SKad / SK, Oberarm
A5/OR-5b
Seekadett
(Offizieranwärter)

SKad / SK, Schulter
A5/OR-5b
Maat
(Bootsmannanwärter)

Maat BA / MT BA, Oberarm
A5/OR-5a
Maat
(Bootsmannanwärter)

Maat BA/ MT BA, Schulter
A5/OR-5a
Maat
Maat / MT, Oberarm
A5/OR-5a
Maat
Maat / MT, Schulter
A5/OR-5a

Mannschaften der Deutschen Marine

Oberstabsgefreiter
OStGefr / OSG
A5Z/OR-4b
Stabsgefreiter
StGefr / SG
A5/OR-4a
Hauptgefreiter
HptGefr / HG
A4Z/OR-3b
Obergefreiter
OGefr / OG
A4/OR-3a
Gefreiter
(Offizieranwärter)

Gefr OA / G OA
A3Z/OR-2
Gefreiter
(Bootsmannanwärter)

Gefr BA / G BA
A3Z/OR-2
Gefreiter
(Maatenanwärter)

Gefr MA / G MA
A3Z/OR-2
Gefreiter
Gefr / G
A3Z/OR-2
Matrose
Matr / S
A3/OR-1